014 - Najwyższy Bóg Zawsze Pośród Ludzi

Najwyższy Bóg Zawsze Pośród Ludzi

Księga Rodzaju jest szczególną księgą, nikt o zdrowych zmysłach w to nie wątpi. Jej zawartość nie jest czymś, co mogło być wymyślone przez człowieka, cała historia stworzenia i proroctwa są przyszłościowe, a wiele się wypełniło. Spojrzę teraz na Rodzaju 1:27, która stwierdza, że Pan Bóg uformował człowieka z prochu ziemi i TCHNĄŁ w jego nozdrza tchnienie ŻYCIA; a człowiek stał się żywą DUSZĄ. Ludzkie ciało to właściwie masa wyrzeźbionego prochu, który nie posiada życia, aktywności, zmysłów czy osądzania do momentu, gdy weszło w niego tchnienie życia od Boga. To tchnienie życia przebywa w człowieku i aktywuje całe ludzkie ciało, by ożyło. Adam był tym pierwszym człowiekiem, który otrzymał tchnienie życia, by zapoczątkować ten biologiczny proces, który prowadził do pro-tworzenia. Teraz to tchnienie życia zamieszkuje we krwi, Kapłańska 17:11 mówi, że życie ciała jest we krwi.

 

POWTÓRZONEGO PRAWA 12:23 CZYTAMY, TYLKO UPEWNIJ SIĘ, ŻE NIE JESZ KRWI: GDYŻ KREW JEST ŻYCIEM; NIE MOŻESZ JEŚĆ ŻYCIA RAZEM Z CIAŁEM.”

 

Życie jest krwią i kiedy ktoś traci swoją krew, zanika tchnienie życia. To pokazuje nam, że Bóg, kiedy dał tchnienie życia, ono zamieszkiwało krew; ma to związek z tlenem, który jest tylko od Boga. Gdyż krew, którą możemy zobaczyć wychodzi z człowieka tak tchnienie życia. To tchnienie życia Bóg uczynił, by tylko pozostawało we krwi. Ani krew ani tchnienie życia nie mogą zostać wytworzone w fabryce. Cała moc należy do Boga. Krew bez tchnienia życia jest niczym innym jak prochem. Tchnienie życia włącza wszystkie działania, które stanowią życie i kiedy jest ponownie powołane przez Boga, wszystkie akcje ustają, a ciało powraca do pyłu do momentu zmartwychwstania lub pobrania. Tchnienie życia daje ciepło krwi i ciału, gdyż wytwarza działania i kiedy to tchnienie życia ulatuje, wszystko robi się zimne. Ten oddech jest od NAJWYŻSZEGO BOGA, w nas i zawsze pośród ludzi. Lecz On idzie dalej, by się objawić wszystkim prawdziwym poszukującym Jego miłosierdzia i łaski.

 

Adam zawiódł Boga w Ogrodzie Eden, w ogrodzie, który założył sam Bóg. Kiedy Bóg tworzy jakąś rzecz, czyni ją perfekcyjną. Ogród Eden był perfekcyjny, nie było tam grzechu, stworzenia poruszały się wzdłuż rzek, a jedną z rzek jest piękny EUFRAT. Wyobraź sobie jak stara jest ta rzeka i jest nadal świadkiem tego, że kiedyś gdzieś tam był Ogród Eden; dlatego Księga Rodzaju musi być poprawna. Jeżeli tak jest, wówczas musi być Stwórca, który to wszystko zapoczątkował. Bóg pokazał to człowiekowi, prorokowi i powiedział mu, żeby to udokumentował dla ludzkości.

 

RODZAJU 1:31, I WIDZIAŁ BÓG WSZYSTKO, CO UCZYNIŁ, A BYŁO TO BARDZO DOBRE oraz PSALM 139: 14-18 „GDYŻ MNIE STWORZYŁEŚ TAK CUDOWNIE, GODNIE PODZIWU:- NIETAJNA CI MOJA ISTOTA, KIEDY W UKRYCIU POWSTAWAŁEM, UTKANY W GŁĘBI ZIEMI.

 

Bóg stworzył wszystko perfekcyjne, On stworzył w tajemnicy człowieka według objawienia, które dał Bóg Królowi Dawidowi. Adam został stworzony w tajemnicy i przyprowadzony do Bożego Ogrodu Eden, Rodzaju 2:8 i tam umieścił człowieka, którego uformował.

 

ŚW. JAN 1:1-14, NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO, A SŁOWO BYŁO U BOGA I BOGIEM BYŁO SŁOWO – I SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO.”

 

Prorokom powiedziano w objawieniu dlaczego SŁOWO stanie się ciałem. Kiedy Adam zgrzeszył, sąd Boży nadszedł na całą ludzkość. Rodzaju 2:17, „gdyż w dniu, w którym zjesz z tego drzewa, z pewnością umrzesz.” Adam i Ewa nie posłuchali Boga i śmierć nadeszła na całą ludzkość i zakłóciła relację pomiędzy człowiekiem i Bogiem oraz pomiędzy stworzeniami, które Adam nazwał, a człowiekiem. Wąż był przeklęty, kobieta była przeklęta, ziemia była przeklęta dla uprawy człowieka, lecz człowiek nie został bezpośrednio przeklęty. Bóg przedłożył wrogość pomiędzy nasieniem Węża, a NASIENIEM kobiety (Ewy) CHRYSTUS. To NASIENIE nie jest z człowieka, lecz poprzez przyjście DUCHA ŚWIĘTEGO na dziewicę. Było to walką dla ludzkości, by przywrócić wszystko to, co Adam stracił. To powód dlaczego SŁOWO stało się ciałem. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, początkowo odnoszono się wobec Niego, jak do Boga, kiedy tworzył, lecz w Rodzaju 2:4 po tym, jak skończył siódmego dnia, On go uświęcił: ponieważ w nim odpoczywał po całej swojej pracy, którą Bóg uczynił.

 

Od tamtej pory, On stał się nie tylko Bogiem, lecz PANEM BOGIEM. On pozostał jako PAN BÓG do momentu wygnania człowieka z Ogrodu Eden. PAN BÓG nigdy ponownie nie został użyty dopóki objawienie nie wyszło od ABRAMA, kiedy ON wzywał do Boga o nasienie (dziecko) w Rodzaju 15:2.

 

Psalm 139: 14-18

 

Bóg nie posiadał rady w niebie, kiedy tworzył rzeczy, On wiedział, co robi i co Jego dzieła są zdolne zrobić. On wiedział co zrobi szatan, co uczyni człowiek i jak pomóc człowiekowi. Bóg nigdy nie opuścił człowieka. On uczynił kilka prób, by pomóc człowiekowi. Po upadku Adama, On wysłał aniołów, to nie podziałało, On wysłał proroków, nie poskutkowało dobrze, następnie wysłał On swojego syna i wiedział, że ta praca będzie wykonana, by przywrócić człowieka do Boga, lecz kosztem bezgrzesznej krwi, własnej krwi Boga. Na KRZYŻU KALWARII, NASIENIE kobiety pokonało nasienie węża.

 

Teraz pamiętaj, że Bóg przychodził i zawsze był na ziemi pośród ludzi. W Rodzaju 3:8 „I USŁYSZELI GŁOS PANA BOGA KROCZĄCEGO PO OGRODZIE W CHŁODZIE DNIA.” Bóg jest wszędzie obserwując i krocząc, gotowy by z tobą porozmawiać: gdzie jesteś, co robisz, bądź cicho przez chwilę, a Go usłyszysz, On nie jest daleko od ciebie, On, który jest w tobie jest większy od tego, który jest w świecie. Inny człowiek działał z Bogiem, a Bóg nie pozwalał mu się starzeć, on był młodym dorosłym, który miał zaledwie 365 lat, podczas, gdy ludzie żyli ponad 900 lat, HEBRAJCZYKÓW 11:5 CZYTAMY:

 

PRZEZ WIARĘ ENOCH ZOSTAŁ PRZENIESIONY, ABY NIE OGLĄDAŁ ŚMIERCI. I NIE ZNALEZIONO GO, PONIEWAŻ BÓG GO ZABRAŁ. PRZED ZABRANIEM BOWIEM OTRZYMAŁ ŚWIADECTWO, IŻ PODOBAŁ SIĘ BOGU.

 

Noe był kolejnym człowiekiem, który pracował z Bogiem. Bóg przemówił do niego o swoim planie, by osądzić świat w czasach Noego. On poinstruował go o tym, co robić, jak zbudować arkę, na co dozwolić w arce i co ważniejsze, by ostrzec ludzi. Według mnie, bez wątpienia Noe ostrzegł ludzi, lecz tylko ośmiu ludzi zostało uratowanych. Dziś ludzie sądzą, że Bóg będzie stronniczy, nic z tego, inaczej On podkopałby swoją własną sprawiedliwość. Wyobraź siebie, kimkolwiek możesz być i zagłęb się w sytuację Noego i naszą własną. On miał braci, siostry, kuzynów, bratanków, ciotki, wujków, szwagrów, teściów, przyjaciół, pracowników, wliczając tych, którzy pomogli mu budować arkę. Głoszono tym ludziom 120 lat, lecz zginęli w potopie. Dziś nadchodzi pobranie i jest wielu, którym głosiliśmy członkom rodziny, przyjaciołom, współpracownikom itd.. którym może się nie udać. To szokujące widzieć, że nawet wiele zwierząt, stworzeń zostało wybranych przez Boga, by wejść do arki. Ci wybrani znaleźli swoją drogę do arki. Arka była innym Edenem, zwierzęta i człowiek, wszyscy pozostawali w pokoju. Bóg jest wielki.

 

Bóg pracował, rozmawiał i spacerował z ABRAHAMEM. On przyszedł w towarzystwie dwóch aniołów do Abrahama w drodze, by sądzić SODOMĘ I GOMORĘ. Byli to trzej mężczyźni, lecz Abraham zwrócił się do jednego z nich i nazwał Go PANEM. Przeczytaj Rodzaju 18:1-33, a zobaczysz, że Bóg nie ukrywał spraw przed Abrahamem. A teraz zaobserwuj bliskość tutaj, z jaką Pan Bóg rozmawiał z Abrahamem i odnosił się do siebie jako „Ja”. Abraham miał władzę od Boga. Bóg odwiedził Abrahama w Rodzaju 14:17-20, jako MELCHIZEDEK, On był kapłanem Najwyższego Boga. „I POBŁOGOSŁAWIŁ GO, I POWIEDZIAŁ, BŁOGOSŁAWIONY BĄDŹ ABRAMIE NAJWYŻSZEGO BOGA, WŁADCY NIEBIOS I ZIEMI.” Ten MELCHIZEDEK był bez ojca, matki, bez pochodzenia, HEBRAJCZYKÓW 1:3-{NIE POSIADAJĄC POCZĄTKU DNI, ANI KOŃCA ŻYCIA, LECZ UCZYNIONE JAK DLA SYNA BOŻEGO, ZAMIESZKIWAŁ TRWALE W KAPŁAŃSTWIE. Bóg odwiedził Abrahama i zjadł jedzenie Abrahama pod drzewem, Rodzaju 18:1-8. Bóg zawsze był pośród ludzi i tylko ci, którzy są uprzywilejowani, dostrzegają Jego obecność. On może być wokół ciebie, lecz mogłeś GO nie zauważyć.

 

Hebrajczyków 13:2 - NIE ZAPOMINAJMY TEŻ O GOŚCINNOŚCI, GDYŻ PRZEZ NIĄ NIEKTÓRZY, NIE WIEDZĄC, ANIOŁOM DALI GOŚCINĘ.

 

Bóg może być takim obcym w twoim życiu, może o innym kolorze skóry, klasy społecznej, brudny, biedny, chory, kto wie jaką formę może On przyjąć. Jedna rzecz jest pewna, jeżeli żyjesz w duchu, masz szansę Go dostrzec.

 

Następnie Bóg działał i rozmawiał z MOJŻESZEM. Ten człowiek nie potrzebuje przedstawienia, ponieważ był on sługą i prorokiem, którego użył Bóg, by wyprowadzić dzieci Izraela z niewoli w Egipcie. Bóg przemówił do niego bezpośrednio prostymi słowami i odpowiedział na pytania Mojżesza bezpośrednio tak, jak w rozmowie z Abrahamem. Ta relacja była dynamiczna. Mojżesz ufał Bogu w każdej dziedzinie, ten świat nie był dla niego uciechą. HEBRAJCZYKÓW 11:27 czytamy: „PRZEZ WIARĘ OPUŚCIŁ EGIPT, NIE ULĄKŁSZY SIĘ GNIEWU KRÓLEWSKIEGO; WYTRWAŁ, JAKBY [NA OCZY] WIDZIAŁ NIEWIDZIALNEGO.”

 

Ap. 1:17

 

Ci ludzie oraz kilku innych pracowało z Bogiem. Niektórzy znali Go jako Boga, inni jako PANA BOGA, lecz do Mojżesza mówił o sobie JEHOWA. Abraham, Izaak i Jakub nie znali Go jako JEHOWA do czasu MOJŻESZA. Wyjścia 6:2-3 oraz, „Bóg przemówił do Mojżesza i mu powiedział, Ja jestem PANEM i ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi o imieniu Boga Wszechmocnego LECZ o imieniu JEHOWA nie byłem im znany.” Ten człowiek, Mojżesz, był tak wielki w Bogu, że objawił On mu swoje tajemnice, PRZECZYTAJ Powtórzonego Prawa 18: 15-19 i rozpocznijmy otwierające oczy badanie.

 

(PAN, BÓG TWÓJ, WZBUDZI CI PROROKA SPOŚRÓD BRACI TWOICH, PODOBNEGO DO MNIE. JEGO BĘDZIESZ SŁUCHAŁ.} Bóg potwierdził to w wersecie 18, kiedy powiedział WZBUDZĘ IM PROROKA SPOŚRÓD ICH BRACI, TAKIEGO JAK TY, I WŁOŻĘ W JEGO USTA MOJE SŁOWA, BĘDZIE IM MÓWIŁ WSZYSTKO, CO ROZKAŻĘ.

 

Do Izajasza proroka powiedział Pan, „dlatego sam PAN da tobie ZNAK; oto DZIEWICA pocznie i porodzi syna i nada mu imię Emmanuel.” IZAJASZ 7:14. Również w Izajaszu 9:5-7 mówi, „Nam zrodziło się dziecię, dano nam syna:- a jego imię będzie Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.” Bóg nadal był pośród ludzi, kierując swoim planem wieków. Bóg obiecał Ewie nasienie, Rodzaju 3: 14-15, Abrahamowi Bóg obiecał to samo nasienie, Rodzaju 15: 4-17. Bóg również objawił to nasienie kilku prorokom wliczając Izajasza 7:14.

 

Anioł Gabriel przybył, by ogłosić Maryi plan Boży i jej udział w nim. Nasienie obietnicy właśnie przybyło i całe proroctwo wskazuje na PORÓD DZIEWICY, Św. Łukasz 1:31-38.

 

OTO POCZNIESZ I PORODZISZ SYNA, KTÓREMU NADASZ IMIĘ JEZUS - Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, będzie nazwany SYNEM BOŻYM.

 

W Łukaszu 2:25-32 Symeon poprzez Ducha przyszedł do świątyni poświęconej Jezusowi i powiedział, moje oczy ujrzały twoje zbawienie, ponieważ Bóg obiecał zobaczyć Jezusa zanim umrze. Symeon będąc Żydem, przepowiedział, że JEZUS jest światłem, by oświecić pogan i chwałą dla swego ludu Izraela. Pamiętaj Efezjan 2:11-22, „w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.

 

Jezus dorósł i rozpoczął swoją działalność, On był wyjątkowy, rabbi dziwili się jego naukom, zwykli ludzie trzymali się go ochoczo, On był miłosierny, dobry, kochający, był postrachem dla śmierci i demonów. Lecz religijni ludzie i diabeł planowali Go zabić bez świadomości, że robią Bogu przysługę. To jest SŁOWO, które stało się ciałem i zamieszkało pośród Jego ludzi, Św. Jan 1:14. A werset 26 mówi, „pośród was stoi ten, którego wy nie znacie.” Pamiętaj, że w Powtórzonego Prawa 18, Mojżesz i BÓG powiedzieli, że Bóg wzniesie proroka spośród was, spośród waszych braci, On będzie mówił tylko to, co Pan mu powie. To jest to nasienie i ten prorok, który nadejdzie.

 

W Św. Janie 1:30 Jan Chrzciciel objawił to, „TO JEST TEN, O KTÓRYM POWIEDZIAŁEM: PO MNIE PRZYJDZIE MĄŻ, KTÓRY MNIE PRZEWYŻSZYŁ GODNOŚCIĄ, GDYŻ BYŁ WCZEŚNIEJ ODE MNIE,” a w wersecie 36 powiedział On, oto BARANEK BOŻY kiedy zobaczył idącego Jezusa. Andrzej był uczniem Jana Chrzciciela i kiedy Jan to powiedział do drugiego ucznia, oni podążali za JEZUSEM. Oni szli za Nim do Jego domu. Wyobraź sobie spędzenie dnia z Panem po raz pierwszy ze świadectwa Jana Chrzciciela. Po tym spotkaniu Andrzej potwierdził swojemu bratu Piotrowi, że znalazł Mesjasza. Obydwaj byli poważni i wierzyli w to, co widzieli odwiedzając Jezusa i świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie.

 

Napisane przez Douglasa E. Amobi

 

NAJWYŻSZY BÓG ZAWSZE POŚRÓD LUDZI 

 

pdf-download